news

ประกาศผลโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย ในอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตามที่ทางอาคารแสดงประเทศไทยได้จัดโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถมีศักยภาพได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติผ่านพื้นที่เชิงพาณิชย์ของอาคารแสดงประเทศไทย ในการนี้ทางโครงการฯได้ดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

*หมายเหตุ

1. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก และขอให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของการจัดงาน

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยินยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดของโครงการฯ และผู้ดำเนินการพื้นที่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ดำเนินการพื้นที่เชิงพาณิชย์ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกนำสินค้าไปจำหน่าย

4.  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำสินค้าไปจำหน่าย หากสินค้านั้นไม่ผ่านเกณฑ์การนำเข้า หรือการพิจารณาของ World Expo 2020 Dubai เจ้าภาพการจัดงาน หรือไม่สามารถนำเข้าไปยังเมืองดูไบได้

5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับผู้ดำเนินการพื้นที่เชิงพาณิชย์ของโครงการฯ โดยผู้ดำเนินการฯจะติดต่อกลับไปหาผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้

6. สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ต้องการแจกสินค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับคัดเลือก ทางโครงการฯจะติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาแจก จะต้องมีเอกสารรับรอง และผ่านมาตรฐานการนำเข้าตามที่เมืองดูไบกำหนด โดยเจ้าของสินค้าจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตการนำเข้า และรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม (หากมี) รวมถึงค่าขนส่งของการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่จัดงาน ทั้งนี้ โครงการฯจะช่วยประสานงานกับพื้นที่ และรับสินค้า ณ อาคารแสดงประเทศไทย รวมถึงการแจกผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆของอาคาร