GETTING TO KNOW THAILAND

“สวัสดี” SAWASDEE

คำว่า“สวัสดี” (Sawasdee) เป็นคำทักทายของคนไทย เริ่มใช้ในปีพ.ศ.2486 มีความหมายว่า “ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง และความปลอดภัย..” ใช้ในโอกาสที่พบกันหรือเมื่อต้องการบอกลา นอกจากนี้ยังหมายถึงการอวยพรให้กับผู้อื่นได้ประสบพบเจอแต่ในสิ่งที่ดีและการมีไมตรีจิตที่จะส่งความปรารถนาดีให้แก่กัน

ส่วน “การไหว้”หรือการยกมือขึ้นประนมไหว้ในระดับหน้าอก แล้วประสานมือเป็นรูปดอกบัวตูม นั้นเป็นการแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการวางมือในระดับหน้าอกหรือระดับหัวใจสื่อความหมายถึงความรู้สึกที่มาจากใจของผู้ไหว้

เมื่อกล่าวคำทักทาย“สวัสดี”พร้อมยกมือขึ้นไหว้ด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร จึงเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพและมิตรไมตรี เป็นมารยาทไทยที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันเป็นเอกลักษณ์เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมมายาวนาน สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกได้รู้จักกับมิตรภาพและความความปรารถนาดีที่มีแก่กันและกัน ณ ดินแดนแห่งรอยยิ้ม (Land of Smile) แห่งนี้


ประสานวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียว THE CULTURAL MELTING POT

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา แต่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและให้ความเสรีในด้านการนับถือศาสนา และคนไทยกว่า 90% นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ

ด้วยที่ตั้งของประเทศไทยเองนั้นอยู่ระหว่างสองวัฒนธรรมใหญ่ ทำให้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง จีนและอินเดีย ส่งผลให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน อาทิ ประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งผสมผสานอัตลักษณ์ตัวตนและอุปนิสัยของคนไทย ที่สนุกสนานร่าเริง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพนับถือผู้สูงวัยกว่า มีความกตัญญูรู้คุณฯ แทรกซึมอยู่ในงานเทศกาลและประเพณีไทย

การหลอมรวมประสานวัฒนธรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นของคนไทย และสร้างความประทับใจให้กับ ผู้มาเยือนได้เข้ามาสัมผัส ทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผ่านการท่องเที่ยว ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ด้านการใช้ภาษา มีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ รวมทั้งการใช้ตัวอักษรและภาษาเขียนที่เขียนแบบเดียวกันทั้งประเทศ แต่มีความต่างกันในการใช้ภาษาพูด ด้วยการใช้สำเนียงและคำศัพท์ต่าง ๆ จะพูดด้วยภาษาถิ่นของตนเอง จึงเกิดเป็นภาษาพูดและสำเนียงถิ่นตามแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาษาไทยกลาง ภาษาอีสาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาใต้

ปัจจุบันมีการใช้ภาษาสากลหรือภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร

เสน่ห์ไทย เที่ยวได้ทุกฤดู A GREAT PLACE TO VISIT

ประเทศไทยมีความหลากหลายและได้เปรียบทั้งด้านวัฒนธรรมและสภาพภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 19-38 องศาเซลเซียส แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ

– ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม
– ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน
– ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม-ปลายเดือนกุมภาพันธ์

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว ได้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศทิวทัศน์ที่งดงามที่คอยท้าทายและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวเมืองไทยในมิติต่าง ๆ และเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องเดินทางสัมผัสและค้นหาเสน่ห์ของประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิต

สำหรับผลงานที่การันตีเสน่ห์ของประเทศมาเที่ยวได้ทุกฤดู ได้แก่ รางวัล “จุดหมายยอดเยี่ยมต่างประเทศประจำปี 2019” (กรุงเทพฯ-เมืองหลวง) จากงาน SATTE Awards เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย รางวัล “สุดยอดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก” (Global Destination Cities Index) โดย Mastercard ที่กทม. ได้รับรางวัลติดต่อกัน 4 ปี เป็นต้น

แหล่งที่มา :
HTTPS://WWW.TATNEWS.ORG/2019/09/BANGKOK-TOPS-MASTERCARDS-GLOBAL-DESTINATION-CITIES-INDEX-FOR-THE-FOURTH-CONSECUTIVE-YEAR/
HTTPS://WWW.PRACHACHAT.NET/TOURISM/NEWS-272408ศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ HUB OF SOUTHEAST ASIA

ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางภูมิภาคในการเชื่อมโยงธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน จากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งทำให้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคบนเวทีต่าง ๆ เช่น ASEAN APEC และ BIMSTEC

นอกจากนี้ไทยยังเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนสายเอเชีย East West North South Corridor และการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt Road Initiative มีการพัฒนาด้านคมนาคมโครงข่ายทางระหว่างเมือง เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง อันจะส่งผลสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล และยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

ประเทศไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาค TOURISM GATEWAY OF THE REGION

ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากถึง 1.9 ล้านล้านบาท ผ่านเส้นทางสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด 13 แห่ง มีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักที่เชื่อมโยงกว่า 200 เมืองทั่วโลก โดยสายการบินชั้นนำมากกว่า 150 สายการบิน

แหล่งที่มา : HTTPS://WWW.MOTS.GO.TH/NEWS-LINK.PHP?NID=12414

เดินทางในไทยไม่ใช่เรื่องยาก GETTING AROUND THAILAND

ปัจจุบันประเทศไทยมีความสะดวกสบายด้านคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยทางเครื่องบินด้วยระยะเวลาไม่เกิน 90 นาทีเท่านั้น
สกุลเงิน CURRENCY : บาท (BAHT) THB

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.163 บาท
1 ยูโร = 33.52 บาท
1 ปอนด์ = 38.52 บาท
100 เยน = 27.45 บาท
1 หยวน = 4.19 บาท

แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

ประชากรไทย
สถิติจำนวนประชากรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 65,499,951 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้ชาย 32,079,110 คน และผู้หญิง 33,420,841 คน คิดเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจาก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และคาดการณ์ว่าประชากรไทยในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 70 ล้านคน

แหล่งที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง – ราชกิจจานุเบกษา
http://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=75
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/

ข้อมูลพื้นฐาน:
เขตเวลา: UTC + 7
อินเทอร์เน็ต TLD : TH
รหัสประเทศ : +66

การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย DOING BUSINESS IN THAILAND

ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถือเป็น Ease of Doing Business

ทั้งนี้จากรายงาน ‘Doing Business 2020: Training for Reform’ ของธนาคารโลก เป็นการจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการสำรวจในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาก 190 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับ 26 ของโลก

แหล่งที่มา : https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2018