Concept of our pavilion

THAILAND PAVILION : Mobility For The Future

การขับเคลื่อนสู่อนาคต
นับเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการโลกในปี 2020 ที่ World Expo 2020 Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting Mind, Creating the Future” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยประเทศไทยเข้าร่วมในหัวข้อย่อย Mobility (การขับเคลื่อน) และได้กำหนดแนวคิดหลักในการจัดแสดงครั้งนี้ว่า “Mobility for the future” หรือ “การขับเคลื่อนสู่อนาคต”
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai โดยเลือกนำเสนอแนวคิด Mobility ที่เน้นไปที่การนำเสนอโอกาส และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาโอกาสสำหรับคนทุกกลุ่ม Mobility ยังหมายรวมถึง การคมนาคม การเดินทางและสำรวจ การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการเชื่อมต่อด้วยดิจิทัล

ในการจัดแสดงนิทรรศการนี้ ประเทศไทยจึงนำเสนอให้เห็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศผ่านนโยบาย Digital Thailand 4.0 ส่งเสริมให้เมืองไทยเป็น Hub ของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การค้าและการลงทุน การเดินทางขนส่ง และพัฒนาประเทศไทยสู่จุดหมายการเดินทางของคนทั้งโลกอย่างแท้จริง โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดแสดงคือ Mobility for the future หรือ การขับเคลื่อนสู่อนาคต เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหลากมิติเพื่อแก้ปัญหา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับอนาคต

Our Pavilion

แนวความคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย

“สีทอง” เป็นสีเอกลักษณ์แห่งคุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย เป็นองค์ประกอบของอาคารเครื่องยอดต่างๆ แสดงออกถึงความสำคัญของอาคาร ผู้ออกแบบจึงนำสีทองมาเน้นเป็นจุดเด่นให้แก่ตัวอาคารแสดงประเทศไทย

“การไหว้” เป็นมารยาททางสังคมไทยอันงดงาม ซึ่งความหมายสำคัญที่สุด ที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก คือ การสวัสดี ที่หมายถึงการ “ยินดีต้อนรับ” สู่ “อาคารแสดงประเทศไทย” ผ่านการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร โดยมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งคล้ายคนประนมมือไหว้ สร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ของอาคาร นอกจากนี้รูปแบบซุ้มโค้งดังกล่าว ยังสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์งานสถาปัตยกรรมไทย อันได้แก่ ทรงจอมแห ลักษณะของพระปรางค์วัดอรุณ หรือจั่วของบ้านเรือนไทย

“พวงมาลัย” คือ พวงดอกไม้ที่เกิดจากการนำดอกไม้ ใบไม้ชนิดต่างๆ ที่มีกลิ่นหอม มาร้อยเรียงให้เป็นพวงดอกไม้ที่มีสีสันและองค์ประกอบที่อ่อนช้อย งดงาม ใช้ในโอกาสมงคล เช่น ไหว้พระ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และที่สำคัญใช้สำหรับการ “ต้อนรับ” และสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้หรือสัมผัสได้เมื่อได้รับ “พวงมาลัย” คือ “กลิ่นหอม” จากดอกไม้ รูปแบบของการร้อยมาลัยจึงถูกนำมาใช้ในงานผนังตกแต่งของอาคาร เพื่อสร้างจินตภาพให้กับผู้เข้าชมอาคาร รับรู้ถึงกลิ่นหอมและรู้สึกถึง “กลิ่นไทย”

ด้วยองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้อาคารแสดงประเทศไทย สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างชัดเจน